FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष

मिती २०७८।०५।०३ गते वसेको पहिलो गाउँ कार्यपालिका वैठकको निर्णय

७८-७९

मिती २०७८।०३।०८ गते वसेको चौधौ गाउँ कार्यपालिका वैठकको निर्णय

७७/७८

मिति २०७८।०२।१४ गते वसेको तेह्रौ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७७/७८

मिति २०७८।०२।११ गते वसेको बाह्रौ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७७/७८

मिती २०७७।१२।२९ गते वसेको दशौ गाउँ कार्यपालिका वैठकको निर्णय

७७/७८

मिति २०७७।११।१४ गते वसेको नवौ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७७/७८

मिति २०७७।१०।२८ गते बसेको आठौ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७७/७८

मिती २०७७।१०।१५ गते बसेको सातौ गाउँँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७७/७८

मिती २०७७।०९।१५ गते बसेको गाउँँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७७/७८

मिती २०७७।०८।१९ गते बसेको गाउँँकार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७७/७८

मिती २०७७।०७।२१ गते बसेको गाउँँकार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७७/७८

मिती २०७७।०७।०५ बसेको गाउँँकार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७७/७८

मिती २०७७।०६।१८ बसेको गाउँँकार्यपालिकाको निर्णयहरु

७७/७८

मिती २०७७।०५।१२ बसेको गाउँँकार्यपालिकाको निर्णयहरु

७७/७८

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय

७६/७७