FAQs Complain Problems

०७९/०८०

गाई/भैँसी ओसार पसार कार्य रोकावटका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना ॥

ना.प्रा.स.पदको लिखित परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ॥

कृषि स्नातक पदको लिखित परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ॥

निःशुल्क रेबिज खोप संचालन हुने सम्बन्धी सूचना ॥

दस्तावेज: 

अ.हे.व/ अ.न.मी. पदको लिखित परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा ॥

बोलपत्र स्वीकृती गर्ने आशयको सूचना ॥

कृषकहरुको जिज्ञासा र समस्याहरु सोधपुछ बारे ॥

युवा स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ।

माग फारम