FAQs Complain Problems

ऐन कानुन निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष

हिलिहाङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७८

७८-७९

हिलिहाङ गाउँपालिकाको बिनियोजन ऐन,२०७८

७८-७९

टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७७

७७/७८

संस्था दर्ता ऐन, २०७७

७७/७८

संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणिय परीक्षण कार्यविधि २०७७

७७/७८

हिलिहाङ गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन,२०७७

७७/७८

सार्वजनिक जवाफदेहीता प्रवर्द्वन सम्बन्धी कार्यविधी,२०७७

७६/७७

आयोजना सञ्चालन सम्बन्धी ऐन,२०७७

७६/७७

स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७

७६/७७

ब्याक-हो लोडर सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधी,२०७७

७६/७७

आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७७

७६/७७

विनियोजन ऐन, २०७७

७६/७७

आर्थिक ऐन,२०७७

७६/७७

सहकारी अनुदान कार्यविधी, २०७६

७६/७७

बाल कल्याण गृह सञ्चालन कार्यविधि,२०७६

७६/७७

आपतकालीन कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७६

७६/७७

स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७६

७६/७७

स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६

७६/७७

एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६

७६/७७

जलस्रोत कार्यविधि,२०७६

७६/७७

उन्नत वोयर बोका अनुदान वितरण तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६

७६/७७

प्रशासकिय कार्यविधी (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५

७४/७५

करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधी,२०७५

७४/७५

घ बर्गको निर्माण व्यवसायी ईजजात पत्र सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५

७४/७५

सहकारी दर्ता गर्ने सम्बन्धमा बनेको अन्तरिम कार्यविधि,२०७५

७४/७५

कृषक समूह गठन तथा दर्ता सम्बन्धि कार्यविधि – २०७५

७४/७५

अपाङ्गता भएका व्यक्त्तिको परिचय - पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५

७४/७५