FAQs Complain Problems

ऐन कानुन निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष

आर्थिक ऐन, २०८०

८०-८१

अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०

८०-८१

हिलिहाङ गाउँपालिका सुशासन तथा स्थानीय सेवा समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०

८०-८१

हिलिहाङ गाउँपालिकाको विधायन समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८०

८०-८१

विनियोजन ऐन, २०८०

८०-८१

हिलिहाङ गाउँपालिका खेलकुद विकास ऐन, २०७९

७९-८०

आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९

७९-८०

हिलिहाङ गाउँपालिका कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७९

७९-८०

युवा स्वरोजगार बिकास/युवा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५

७९-८०

हिलिहाङ गाउँपालिकाको पशुपंक्षी कार्यक्रम संचालन तथा कार्यान्वयन कार्यविधि २०७९

७९-८०

करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन स्तर मूल्याङ्कन तथा अवधिको लागि करार सम्झौता सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८

७९-८०

कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम संञ्चालन कार्यविधि २०७९

७८-७९

कृषि व्यवसाय (अनुमित ,दर्ता , नविकरण ) कार्यविधि २०७९

७८-७९

विनियोजन ऐन, २०७९

७८-७९

आर्थिक ऐन, २०७९

७८-७९

विषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७९

७८-७९

हिलिहाङ गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली-२०७४

७८-७९

हिलिहाङ गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि , २०७४

७८-७९

हिलिहाङ गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४

७८-७९

कर्मचारी कल्याण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७८

७८-७९

एक शैक्षिक संस्था एक उद्यम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८

७८-७९

मध्यम र सामान्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जिविकोपार्जन तथा स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको लागि आर्थिक सहायता सम्वन्धी कार्यविधी -२०७८

७८-७९

अनुदानमा पशु विमा सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका ,२०७८

७८-७९

Norms for estimate of Consultant services

७८-७९

हिलिहाङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७८

७८-७९

हिलिहाङ गाउँपालिकाको बिनियोजन ऐन,२०७८

७८-७९

हिलिहाङ गाउँपालिकाको संघ संस्था दर्ता नियमावली, २०७७

७७/७८

टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७७

७७/७८

संस्था दर्ता ऐन, २०७७

७७/७८

संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणिय परीक्षण कार्यविधि २०७७

७७/७८

हिलिहाङ गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन,२०७७

७७/७८

सार्वजनिक जवाफदेहीता प्रवर्द्वन सम्बन्धी कार्यविधी,२०७७

७६/७७

आयोजना सञ्चालन सम्बन्धी ऐन,२०७७

७६/७७

वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७

७६/७७

ब्याक-हो लोडर सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधी,२०७७

७६/७७

आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७७

७६/७७

विनियोजन ऐन, २०७७

७६/७७

आर्थिक ऐन,२०७७

७६/७७

सहकारी अनुदान कार्यविधी, २०७६

७६/७७

बाल कल्याण गृह सञ्चालन कार्यविधि,२०७६

७६/७७

आपतकालीन कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७६

७६/७७

स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७६

७६/७७

स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६

७६/७७

एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६

७६/७७

जलस्रोत कार्यविधि,२०७६

७६/७७

उन्नत वोयर बोका अनुदान वितरण तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६

७६/७७

प्रशासकिय कार्यविधी (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५

७४/७५

करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधी,२०७५

७४/७५

घ बर्गको निर्माण व्यवसायी ईजजात पत्र सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५

७४/७५

सहकारी दर्ता गर्ने सम्बन्धमा बनेको अन्तरिम कार्यविधि,२०७५

७४/७५

कृषक समूह गठन तथा दर्ता सम्बन्धि कार्यविधि – २०७५

७४/७५

अपाङ्गता भएका व्यक्त्तिको परिचय - पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५

७४/७५