FAQs Complain Problems

८०-८१

सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना॥

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना ॥

उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना ॥

प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ॥

नियमित सेवा प्रवाह सम्बन्धी सूचना ॥

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ॥

गाउँ सभा (१६ औँ अधिवेशन) आव्हान सम्बन्धमा ।