FAQs Complain Problems

७९-८०

आ.ब. २०७९ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमार्फत भुक्तानी पाउने सेवाग्राहीहरू

दस्तावेज: 

वार्षिक आय व्यय २०७९

आ.व. २०७९/०८० को मितिः २०८०/०३/२९ गते बसेको बाइसौं कार्यपालिका बैठक

कार्यालय सहयोगी पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

अ.न.मी. तथा अ.हे.व. पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

आ.ब. २०७९/८० को बेशाख महिनाको आयव्यय विवरण