FAQs Complain Problems

७७/७८

सामुदायिक विद्यालयलाई परियोजना प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

तरकारी वाली पकेट कार्यक्रम सम्बन्धि सुचना

हिलिहाङ गाउँपालिकाको संघ संस्था दर्ता नियमावली, २०७७

अ.हे.ब. पदको खुल्ला लिखित परिक्षाको लागि स्वीकृत पाठ्यक्रम

अ.न.मि. पदको खुल्ला लिखित परिक्षाको लागि स्वीकृत पाठ्यक्रम

अव्यवस्थित वसोवासीको हकमा प्रकाशन गरिएको १५ (पन्ध्र) दिने सार्वजनिक सूचना ।

दस्तावेज: 

व्यवसाय कर तथा घर वहाल कर वुझाउने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: