FAQs Complain Problems

७८-७९

पदाधिकारी सेवा सुविधाका लागि आवश्यक कागजात पठाइदिनु हुन । ( सबै वडा कार्यालयहरु)

कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम संञ्चालन कार्यविधि २०७९

कृषि व्यवसाय (अनुमित ,दर्ता , नविकरण ) कार्यविधि २०७९

मिति २०७९।०३।१६ गते बसेको १९ औ गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

विनियोजन ऐन, २०७९

आ व २०७९।८० नीति तथा कार्यक्रम

बाह्रौ गाउँसभामा पेश भएको अगामी २०७९/८० को प्रस्तावित बजेट बक्तव्य, बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम