FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नविकरण गराउने सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना ।

दस्तावेज: 

निमित्त प्रशासकिय प्रमुख भई कार्य गर्ने

दस्तावेज: 

भुमिहिन दलित/भुमिहिन सुकुम्बासीको हकमा प्रकाशन गरिएको १५ (पन्ध्र) दिने सार्वजनिक सूचना ।

दस्तावेज: 

अव्यवस्थित वसोवासीको हकमा प्रकाशन गरिएको १५ (पन्ध्र) दिने सार्वजनिक सूचना ।

दस्तावेज: 

व्यवसाय कर तथा घर वहाल कर वुझाउने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

पेश्की फर्छौट गर्ने सम्बन्धमा तेस्रो पटक ताकेता गरिएको ( सुभाङ खानेपानी तथा सरसफाई उ.स) ।

पेश्की फर्छौट गर्ने सम्बन्धमा तेस्रो पटक ताकेता गरिएको ( तमोर खानेपानी तथा सरसफाई उ.स) ।

दस्तावेज: 

पाँचो वर्षे बजेट अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना