Welcome to Hilihang Rural Municipality!! 

वार्ड नं ४

वडा अध्यक्ष       श्रीप्रसाद  िशगु

सम्पर्क नं.          

वडा सचिव           

सम्पर्क नं.