Welcome to Hilihang Rural Municipality!! 

वार्ड नं २

वडा अध्यक्ष       भीम प्रसाद हेम्व्या

सम्पर्क नं.          

वडा सचिव      ज्ञान वाहादुर अीधिकारी      

सम्पर्क नं.