FAQs Complain Problems

ऐन कानुन निर्देशिका

हिलिहाङ गाउँपालिकाको पशुपंक्षी कार्यक्रम संचालन तथा कार्यान्वयन कार्यविधि २०७९

करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन स्तर मूल्याङ्कन तथा अवधिको लागि करार सम्झौता सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८

कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम संञ्चालन कार्यविधि २०७९

कृषि व्यवसाय (अनुमित ,दर्ता , नविकरण ) कार्यविधि २०७९

विनियोजन ऐन, २०७९

आर्थिक ऐन, २०७९

दस्तावेज: 

विषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७९

हिलिहाङ गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली-२०७४

हिलिहाङ गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि , २०७४