FAQs Complain Problems

गाँउ कार्यपालिकाको निर्णय

आ.व. २०७९/०८० को मितिः २०८०/०१/१५ गते बसेको पन्धौं कार्यपालिका बैठक

आ.व. २०७९/०८० को मितिः २०७९/१२/२७ गते बसेको चौधौं कार्यपालिका बैठक

आ.व. २०७९/०८० को मितिः २०७९/१२/०७ गते बसेको तेह्रौँ कार्यपालिका बैठक

आ.व. २०७९/०८० को मितिः २०७९/११/०३ गते बसेको एघारौँ कार्यपालिका बैठक

आ.व. २०७९/०८० को मितिः २०७९/१०/२६ गते बसेको दशौँ कार्यपालिका बैठक

आ.व. २०७९/०८० को मितिः २०७९/१०/२४ गते बसेको नवौँ कार्यपालिका बैठक

आ.व. २०७९/०८० को मितिः २०७९/१०/०३ गते बसेको आठौँ कार्यपालिका बैठक

आ.व. २०७९/०८० को मितिः २०७९/०९/२७ गते बसेको सातौँ कार्यपालिका बैठक

आ.व. २०७९/०८० को मितिः २०७९/०९/१३ गते बसेको छैठौँ कार्यपालिका बैठक