FAQs Complain Problems

आ.व. २०७७/७८ मा कृषि सेवा केन्द्रबाट वितरण हुने विउ विजनहरु के के हुन?

  • ५०% अनुदानमा मकैको विऊ
  • ८०% अनुदानमा गोलभेडाको विऊ
  • ८०% अनुदानमा प्लास्टिक पोखरी
  • १००% अनुदानमा फलफुलका विरुवा